ACC TỘC V4 100% FULL GEAR +SONG KIẾM CDK Hoặc SOUL GUITAR + 2450 + SIÊU NHIỀU BELI + GOD HUMAN + ITEM XỊN XÒ + CÓ ACC CÓ MOCHI V2 HOẶC LEOPARD