ACC MAX LEVEL 2550 + Song Kiếm CDK / Soul Guitar + 100% GODHUMAN+ 10-100m BELI 10k-100k Fragments FRUIT ĐỎ CỰC CAO Từ 2-5 Trái ( Tí Lệ Trên 50m Beli 70% ) 70% Portal Max Skill